toggle navigation
Heeft u vragen? Bel 06-81028559 of mail naar info@cosboheerenveen.nl

Verkiezingen

Senioren en de Heerenveense gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het Cosbo is een samenwerkingsverband van seniorenbonden in de gemeente Heerenveen, PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond), KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), OOVH (Onafhankelijke Ouderen van Heerenveen), FNV senioren.

Het Cosbo wil op weg naar 2022 graag gehoord worden door de politieke partijen in de gemeente Heerenveen. Het motto is dan ook: niet over maar met senioren te starten met de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het perspectief van senioren: gewoon eigen regie en participatie. Het Cosbo stelt vast dat senioren (60 jaar en ouder) zeer divers zijn met hun behoeften en wensen. Om hieraan recht te doen is het noodzakelijk dat de samenleving en politiek senioren ruimte bieden om zelf invulling te geven aan hun leven, de eigen regie te houden en volop te blijven deelnemen aan de samenleving. Daartoe moet men financieel in staat zijn. Het is fijn dat het college van B & W een beleidsmedewerker heeft aangesteld, specifiek voor de senioren.

Inkomen
Naast fatsoenlijk wonen, betaalbare zorg en gewoon meedoen is voldoende inkomen zeer belangrijk. Maar er zijn te veel kinderen en ouderen die momenteel onder de armoedegrens leven. De ondersteunende beleidszaken om tot voldoende inkomen te geraken is vooral een taak van de rijksoverheid. Belangrijk is dat de gemeente daarin een aanvullende rol gaat vervullen. Heerenveen is daarmee goed op weg.

Wonen, Welzijn en Zorg
Het Cosbo vindt dat de gemeentelijke meitinker rondom wonen, welzijn en zorg een belangrijke wegwijs- en steunfunctie vervult, maar ook dat over het werk van de meitinker een actieve voorlichting belangrijk is en zeker niet alleen digitaal. Op het terrein van de communicatie met de doelgroep kunnen best nog stappen tot verbetering worden gezet. Eenvoudig taalgebruik is daarbij essentieel want velen hebben er moeite mee om te begrijpen waarom het gaat; formulieren invullen levert velen grote problemen op en daarom is het bieden van hulp daarbij van groot belang. Niemand mag door onwetendheid van zorg verstoken blijven. Er zijn voorbeelden in onze provincie bekend waar op laagdrempelige wijze op vaste plaatsen in de gemeente hulp aan laaggeletterden wordt gegeven. Zo’n voorziening mag in de wat grotere dorpen zeker niet ontbreken. Naast de budgetgids die jaarlijks uitkomt, zou een korte samenvatting van de mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen huis aan huis verspreid moeten worden. Dus: ”De boer op en bied betrokkenen de mogelijkheid om de meitinker altijd te kunnen bellen met vragen.

Levensloop bestendige woningen
Het grootste deel van de ouderen woont zelfstandig. Veelal in een meer verdiepingen woning. Het uitgangspunt is dat de senior zo lang mogelijk thuis moet kunnen wonen. Overigens zijn er weinig lokale bouwplannen die erop gericht zijn om woonvoorzieningen voor senioren te realiseren met als oogmerk van groot naar minder groot en woningen aangepast aan de seniorengroep. Woningen die eerder wel aangepast zijn, dienen beschikbaar te blijven voor de doelgroep. De aanpassingen te niet doen is eigenlijk kapitaalvernietiging. We zien de noodzaak om een inhaalslag te maken voor b.v. het bouwen van levensloopbestendige woningen. Maar alles moet wel betaalbaar blijven.

Ouderenzorg en structurele toetsing
Zorg voor senioren is geen gift maar een recht, waarvan de kosten collectief worden gedragen. De minister van VWS heeft met de dialoognota Ouderen 2020-2040 de discussie over de herinrichting van de ouderenzorg gestimuleerd. Gemeenten en zorgverzekeraars maken afspraken met professionele dienstverleners over de inrichting en uitvoering van de zorg. Daarbij is het van belang dat de zorgverleners meer handelingsvrijheid krijgen naar de cliënten. Belangrijke onderdelen van dit beleidsterrein zijn: Preventie, ouderenzorg in de wijk, woonzorgcomplexen, verpleeghuiszorg, houdbare ouderenzorg en de WMO. De Raad van ouderen heeft de minister van VWS m.b.t. wonen en ouderenzorg ook bovenstaande adviezen gegeven. Als je beleid ontwikkelt en daarna tot uitvoering komt dan is het zaak om regelmatig te toetsen of de wijze van uitvoering heeft plaatsgevonden volgens het vastgestelde beleid en dan kan ook worden aangegeven of bijstelling van beleid moet plaatsvinden. Het COSBO zou graag zien dat deze toetsing structureel wordt ingekaderd in de gemeentelijke organisatie en dat aan het COSBO op de terreinen die senioren in de gemeente raken een vaste plaats wordt toebedeeld.

Meedoen
Eerder is al aangegeven dat de seniorenbonden zich (nog) meer naar hun achterban zullen richten op “meedoen”. Gemeente en de seniorenbonden zouden hier goed kunnen samenwerken. Waar zitten de knelpunten? Naast het eenzaamheidsprobleem spelen er in onze seniorendoelgroep nog diverse andere belangen die begrip en aandacht vragen. Wat is de doelstelling van de gemeenteraad met betrekking tot het lokale vervoer? Zoals bekend vragen wij een actievere opstelling van de gemeenteraad voor het lokale openbaar vervoer. Het vervoer vanaf “Skoatterwâld” is al jaren een punt van aandacht, en de bereikbaarheid van ziekenhuis de Tjongerschans idem. Het Cosbo vraagt al enige jaren om een beter lokaal vervoer in Heerenveen. Met name in de uren overdag is daar behoefte aan. Laten we samen eens nadenken over de mogelijkheden. Wij hebben goede herinneringen aan de voormalige lokale taxi voor €2,50 per rit. Dan is er ook nog de steeds de toenemende digitalisering van onze maatschappij. Het is echt nodig dat onze gemeente naast de digitale correspondentie ook de schriftelijke benadering van inwoners zo veel mogelijk overeind houdt. Onze achterban kent vele leden die niet computertechnisch zijn en in het verlengde hiervan is ook de laaggeletterdheid een al jaren bekend probleem, dat aandacht vraagt van onze gemeenteraad. Onze senioren willen en moeten mee kunnen blijven doen.

Kortom: In dit kader is de eenvoudige regel “Spreek niet over maar met senioren”.

Tot slot willen wij nog graag verwijzen naar het u bekende manifest “Waardig ouder worden 2.0” en naar de brief 23 juli 2021 van de Stichting S.F.O getiteld “Ouderen en de Friese gemeenteraadsverkiezingen 2022”, waarin diverse aanbevelingen voor gemeenten, die de belangen van senioren raken, zijn opgenomen.

Namens het bestuur van het COSBO,
Wil Bosman-Asselman, vice-voorzitter.
Fimme Vogelzang, secretaris.

Heerenveen, 22 september 2021


Cosbo zal binnenkort van elke politieke partij, die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, een interview afnemen.

Hieronder ziet u hoe de partijen momenteel zijn vertegenwoordigd in de gemeente Heerenveen.

VVD 19.3%
D66 14.7%
CDA 10.6 %
PVDA 10.5%
PVV 9.4%
SP 7.9%
GL 4.4%
CU 2.3%

De diverse interviews leest u weldra op deze site en in de nieuwsbrief.