toggle navigation
Heeft u vragen? Bel 06-81028559 of mail naar info@cosboheerenveen.nl

Ons koersplan 2020 - 2022

Ambitie

De Samenwerkende Ouderen Organisaties Heerenveen (het Cosbo) komt op voor de belangen van alle senioren in de gemeente Heerenveen op de terreinen inkomen, welzijn en zorg, huisvesting, mobiliteit, digitalisering en laaggeletterdheid en meedoen. Het Cosbo is de spreekbuis van de georganiseerde senioren in de gemeente Heerenveen. Het Cosbo doet dat vanuit een onafhankelijke positie met gebruikmaking van de deskundigheid van de bij zijn aangesloten bonden voor ouderen in de gemeente Heerenveen, zijnde de Katholieke Ouderenbond (KBO)/Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), Onafhankelijke Ouderen Vereniging Heerenveen (OOVH) en FVN Senioren. In de gemeente Heerenveen werken in het Cosbo de KBO/PCOB, OOVH en FNV Senioren samen. Deze organisaties hebben samen honderden betalende leden.

Thema Participatie en samenwerking

Het Cosbo is betrokken bij het gemeentelijke beleid en de realisatie van dit beleid op de terreinen inkomen, welzijn en zorg, huisvesting, mobiliteit, digitalisering en laaggeletterdheid en meedoen. Onder het motto welzijn gaat voor zorg sluit het Cosbo aan bij de ambitie van de gemeente en zoekt daarbij contact met andere instellingen met gelijkgerichte doelstelling. Het Cosbo sluit daarbij aan bij de ambitie van de gemeente om haar burgers te betrekken bij de voorbereiding, planning en realisatie van het voorgenomen beleid.

Hoe doen we dat?

A. Het Cosbo blijft dé gesprekspartner van de gemeente voor alle beleidszaken aangaande senioren.

Wat betekent dit?

1. Twee keer per jaar overleg met de verantwoordelijk wethouder over voor het Cosbo relevante beleidszaken;

2. Jaarlijks een gesprek met de commissie Samenlevenszaken (SAZA);

3. Het Cosbo maakt zo nodig gebruik van het spreekrecht in de gemeenteraad.

B. Het Cosbo handhaaft en breidt zijn netwerk uit.

Wat betekent dit?

1. Het Cosbo informeert de Participatieraad, Caleidoscoop en de huurdersverenigingen en neemt kennis van hun activiteiten

2. Het Cosbo sluit aan/ neemt deel aan lokale en provinciale activiteiten die de doelgroep aangaan.

Thema Welzijn en Zorg

Maatschappelijk is de trend dat burgers zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen (Zie ook het plan Soarch foar thûs). Daarbij dient er oog te zijn voor de spanning die er kan ontstaan tussen de ‘zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen en de instroomdrempel van de zorg-/verpleeginstellingen. Het Cosbo wil een rol innemen om deze spanning te verminderen. Daarnaast spant het Cosbo zich in om het relevante beleid van de gemeente door te vertalen naar de eigen achterban en te evalueren om de wisselwerking tussen beleidsvoorbereiding en -uitvoering in stand te houden en te versterken.

Hoe doen we dat?

A. We blijven de gesprekspartner van de gemeente op het gebied van het thema Zorg en Welzijn aangaande senioren

Wat betekent dit?

1. Het Cosbo denkt mee over de maximale mogelijkheden voor een maximale zelfredzaamheid van senioren;

2. Het Cosbo ondersteunt senioren in hun contacten met de gemeentelijke instanties door hen bijvoorbeeld te ondersteunen bij de ‘keukentafelgesprekken’;

3. Het Cosbo geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de voor Cosbo relevante beleidsplannen.

B. Het Cosbo maakt maximaal gebruik van de Stichting Friese Ouderenbonden (SFO).

Wat betekent dit?

1. We streven naar een wisselwerking in informatie-uitwisseling.

C. Het Cosbo monitort actief de uitvoering van de plannen uit de nota Soarch foar thûs.

Wat betekent dit?

1. Het Cosbo laat zich regelmatig bijpraten over de uitvoering in de tweejaarlijkse gesprekken met de verantwoordelijke wethouder en de raadscommissie Samenlevenszaken (SAZA);

Thema Communicatie

Het Cosbo streeft naar een grotere bekendheid onder de verschillende doelgroepen. Het Cosbo heeft de volgende doelgroepen: zorginstellingen, banken, de bibliotheek, Caleidoscoop, raadsfracties, B. en W. van de gemeente Heerenveen, woningcorporaties Accolade en Elkien en de ouderenbonden. We pleiten voor een duidelijke communicatie tussen de gemeente en haar burgers die 60 jaar en ouder zijn: alle communicatie dient schriftelijk, digitaal en via huis-aan-huisbladen te verlopen.

Hoe doen we dat?

A. Het Cosbo ontwikkelt een doelgroepenbeleid.

Wat betekent dit?

1. Het Cosbo formuleert per doelgroep op welke wijze een gesprek op gang gebracht kan worden gebaseerd op de thema’s genoemd in de Ambitie.

2. Het Cosbo treedt naar buiten als het orgaan dat de senioren in Heerenveen vertegenwoordigt. De drie voorzitters van de bonden en de voorzitter van het Cosbo treden gezamenlijk naar buiten om duidelijk te maken waar het Cosbo voor staat. We zetten in op publiciteit via het huis-aan-huis-blad Groot Heerenveen. Daarbij maakt het Cosbo gebruik van de contacten die de aangesloten bonden hebben bij de lokale pers.

3. Het Cosbo staat ook in september 2020 en 2021 op de Seniorenmarkt. Daartoe dient voorlichtingsmateriaal te worden ontworpen.

4. We stemmen contacten met de pers af op de momenten dat het Cosbo naar buiten treedt, met bijvoorbeeld de Seniorenmarkt en de informatieve bijeenkomsten die het Cosbo organiseert. Daarbij denken we aan interviews in het blad Groot Heerenveen

B. Het Cosbo denkt na over een eigen website en neemt hierover in de loop van 2020 een beslissing.

Wat betekent dit?

1. Het Cosbo maakt gebruik van de deskundigheid op het gebied van website bouwen die er is bij de aangesloten ouderenbonden.

C. Het Cosbo blijft informatieve bijeenkomsten organiseren voor alle senioren in de gemeente Heerenveen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd onder de vlag van het Cosbo.

Wat betekent dit?

1. Twee keer per kalenderjaar worden samen met de ouderenbonden informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen zijn: inkomen, welzijn en zorg, huisvesting, mobiliteit, digitalisering en laaggeletterdheid en meedoen;

2. Voor deze bijeenkomsten benaderen we onze doelgroepen voor hun deskundigheid.

Thema Wonen en veiligheid

Om langer zelfstandig te kunnen (blijven) wonen hebben ouderen een veilige en prettige woning nodig. De vraag daarbij is: wat is een veilige en prettige woning dan?

Deze vraag kunnen de ouderen alleen zelf beantwoorden. Niet de lokale, provinciale en rijksoverheid kan dat voor hen bepalen. Wel kunnen zij daarbij hulp gebruiken. Het Cosbo kan als belangenbehartiger behulpzaam zijn om die vraag te beantwoorden. Gaat het om aanpassingen als een traplift of een alarmeringssysteem? Of dient er gebruik gemaakt te worden van domotica? Prestatieafspraken over woningbouw worden door de gemeente en de projectontwikkelaars en de woningbouwcorporaties gemaakt en nagekomen.

Hoewel het Cosbo weinig inspraak heeft hierin, is het toch van belang dat we ons hierover uitspreken. Ook fysieke veiligheid is belangrijk; het voorkomen van gevaarlijke situaties in en rond de woning zoals brand- en inbraakgevaar, maar ook valgevaar. Ook van belang is dat ouderen zich wapenen tegen digitale fraude en verkooptrucs aan de huisdeur. Voor de woningverbetering moeten niet alleen de woningbouwverenigingen benaderd worden, maar ook dient er rekening gehouden te worden met mensen met een eigen woning, maar zonder al te veel financiële middelen. Hoe wordt alles voorbereid als we geen gas meer in de woning krijgen? Wanneer worden de burgers, jong en oud , erbij betrokken?

Hoe doen we dat?

A. Het Cosbo legt contact met de gemeente, woningbouwcorporaties, de politie, brandweer, banken om deze contacten te gebruiken in de steun en begeleiding van ouderen als het gaat over veilig wonen.

Wat betekent dit?

1. Het Cosbo organiseert in 2020 twee bijeenkomsten Veilig langer thuis wonen met de onderwerpen huisaanpassingen en wapenen tegen digitale fraude.